Content Way – Regulamin

REGULAMIN Serwisu Content Way

I. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu jest Tomasz Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Content Way z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, NIP: 7792248528, adres e-mail: tm@contentway.co.
 3. Korzystanie z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług wymaga wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usług.

II. Definicje:

 1. Cennik – informacje o cenach Usług dostępne na stronie https://b2bgrowthletter.com, będące integralną częścią Regulaminu;
 2. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto/Konto Użytkownika – część Serwisu stanowiąca zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z Usług;
 5. Newsletter – odpłatna Usługa świadczona w modelu subskrypcyjnym polegająca na wysyłaniu Użytkownikowi na podany adres e-mail treści o tematyce związanej z warsztatami wdrożeniowymi i kursami online;
 1. Link – wygenerowane po zarejestrowaniu Konta indywidualnie przypisane do Użytkownika kodowane łącze umożliwiające ustalenie przez Użytkownika hasła do logowania do Konta;
 2. Usługi – odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w tym: prowadzenie Konta z dostępem do Zasobów oraz Newsletter, warsztaty wdrożeniowe i kursy online.

III. Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności z Usług, wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem, tj.:

 1. dysponowanie sprawnym urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet (np. komputer, tablet, smartphone) i odbywania wideokonferencji,
 2. poprawnie skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej,
 3. oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wyświetlanie dokumentów PDF,
 4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
 5. włączona obsługa plików cookies i Java Script.

IV. Korzystanie z Serwisu

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług, w tym: założenie, prowadzenie i likwidację Konta oraz pomoc i wsparcie.
 2. Jeśli zamieszczane w Serwisie treści będą naruszały przepisy prawa, obrażały innych Użytkowników czy osoby trzecie lub będą dotyczyły tematyki wykraczającej poza przedmiot danego wątku Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich moderowania oraz przesłania Użytkownikowi ostrzeżenia.

V. Newsletter

V. Newsletter

 1. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Newsletter’a po aktywacji Usług na zasadach określonych w pkt. 8 Regulaminu.
 2. Zamówienie Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Użytkownika korespondencji drogą elektroniczną (zamówienie Newsletter’a).
 3. W wiadomościach wysyłanych Użytkownikowi w ramach Newsletter’a będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z Newsletter’a wraz linkiem umożliwiającym rezygnację.
 4. Użytkownik może wypisać się z Newsletter’a w każdym momencie, bez podawania przyczyny. W celu realizacji tego uprawnienia należy wysłać wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: tm@contentway.co lub skorzystać z możliwości rezygnacji przy pomocy kliknięcia w link, o którym mowa w ppkt 3 powyżej.
 5. W przypadku wypisania się z Newsletter’a nie dochodzi do rozwiązania Umowy, a jedynie do ograniczenia zakresu Usług świadczonech w ramach uiszczonej Opłaty. Rezygnacja z Newsletter’a nie uprawnia Użytkownika do żądania od Usługodawcy zwrotu części uiszczonej Opłaty.
 6. Ponowną chęć zapisania się do Newsletter’a (po wcześniejszym wypisaniu się) w ramach obowiązującej Umowy wymaga kontaktu z Usługodawcą na adres: tm@contentway.co.
 7. Newsletter może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej.
 8. VI. Warsztaty Wdrożeniowe i Kursy Online
 9. Usługodawca oferuje warsztaty wdrożeniowe i kursy online jako część swoich Usług.
 10. Szczegóły dotyczące warsztatów wdrożeniowych i kursów online, w tym ich zakres, cena i terminy, są dostępne na stronie https://b2bgrowthletter.com.
 11. Użytkownik może zapisać się na warsztaty wdrożeniowe i kursy online za pośrednictwem Serwisu.
 12. Po zapisaniu się na warsztaty wdrożeniowe lub kurs online, Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące udziału.
 13. VII. Prawa i Obowiązki Użytkownika
 14. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań mogących wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 16. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zgodnie z ich przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu.

VIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego modernizacji, konserwacji lub wprowadzenia nowych usług.

IX. Postępowanie Reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo składania reklamacji w przypadku nieprawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Reklamacje należy składać na adres e-mail Usługodawcy: tm@contentway.co.

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw, termin może ulec wydłużeniu, o czym Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika. 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

X. Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://b2bgrowthletter.com i obowiązuje do odwołania.

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.23